Απευθύνεται:

  • σε ψυχοθεραπευτές και συμβούλους που αναζητούν πλατύτερη και βαθύτερη κατανόηση της ψυχοδυναμικής των οργανισμών που εργάζονται,
  • σε διευθύνοντες και μάνατζερ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που αναζητούν καλύτερη κατανόηση των ασυνείδητων κινήτρων ατόμων και ομάδων στους χώρους εργασίας, καθώς και των δυναμικών της ηγεσίας,
  • σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, ιατρούς, νοσηλευτές και άλλους λειτουργούς της υγείας, των κοινωνικών υπηρεσιών και της εκπαίδευσης, που θέλουν να διευρύνουν τα πεδία της εργασίας τους και προβληματίζονται για το νόημα και την αποτελεσματικότητά της,
  • σε ψυχοθεραπευτές που αναζητούν ένα κοινωνικό πλαίσιο ανατροφοδότησης για την κλινική εργασία τους.


Περιγραφή:
Η εκπαίδευση αφορά στις εφαρμογές των ομαδικών δυναμικών σε χώρους εργασίας (διοίκηση επιχειρήσεων και υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, θεραπευτικών δομών, κοινοτήτων, οργανισμών κοινωνικής πρόνοιας κ.α.) όπως τα αντιλαμβάνεται η ψυχοδυναμική οπτική στις ομάδες και τους οργανισμούς. Η προσέγγιση που διδάσκεται αντλεί την παράδοσή της από την Ομαδική Ανάλυση του
S. H. Foulkes, καθώς και την ψυχαναλυτική σχολή των αντικειμενότροπων σχέσεων και τις εργασίες των W. Bion, P. De Marè, O. Kernberg κ.α. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται περισσότερη έμφαση στις ασυνείδητες διαδικασίες, που προκύπτουν στις σχέσεις των ανθρώπων μέσα στις ομάδες και τους οργανισμούς, και οι οποίες θα έμεναν μάλλον απαρατήρητες από άλλες κοινωνικές επιστήμες.
Συνθέτει τη θεωρητική κατανόηση των φαινομένων στις ομάδες και τους οργανισμούς και την πρακτική μάθηση μέσω εμπειρίας, όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα από την εποπτεία. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να προσεγγίζουν και να επεμβαίνουν στο δίκτυο των συναισθηματικών σχέσεων των ομάδων και των οργανισμών και να χρησιμοποιούν τις ψυχοδυναμικές και ομαδικοαναλυτικές γνώσεις τους για να κατανοούν την εμπειρία και τη φύση της εργασίας τους.
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες διαρκούν πέντε εξάμηνα με συμμετοχή σε μικρές ομάδες θεωρίας και εποπτείας. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν, να συντονίσουν ομάδες και να αντλήσουν υλικό για επεξεργασία και εποπτεία στα πλαίσια των σεμιναρίων του Ελληνικού Οργανισμού Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση.
Σημαντική είναι η συμμετοχή σε σεμινάρια, εργαστήρια και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Ελληνικού Οργανισμού Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση, η οποία ενισχύει την θεωρητική κατάρτιση και την επαγγελματική κουλτούρα των εκπαιδευόμενων.
Οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν επίσης να οργανώσουν, με την βοήθεια των εκπαιδευτών τους, και να συγγράψουν την αναλυτική παρουσίαση μίας περίπτωσης ομάδας ή οργανισμού με τη μορφή εργασίας (15000 λέξεων min), η οποία και αποτελεί την διπλωματική εργασία τους.
Η προσωπική ψυχοθεραπεία του εκπαιδευόμενου σε αναλυτική ομάδα θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση της εκπαίδευσης.

Μεθοδολογία
Κεντρική μεθοδολογία της εκπαίδευσης αποτελεί η βιωματική μάθηση. Όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες γίνονται σε ομαδικά πλαίσια, στα οποία ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή. Η ενασχόληση με τη θεωρία γίνεται με τη μελέτη, την παρουσίαση και την επεξεργασία της βιβλιογραφίας μέσω ομαδικής συζήτησης (σε δεκαπενθήμερη ή μηνιαία συχνότητα). Η εποπτεία γίνεται σε ομάδες εκπαιδευόμενων, στις οποίες κάθε μέλος παρουσιάζει για ομαδική επεξεργασία, υλικό από την πρακτική του άσκηση (σε εβδομαδιαία συχνότητα). Οι ομάδες θεωρίας και εποπτείας συντονίζονται από έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Οργανισμού Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση.

Σκοποί:
Οι σκοποί της εκπαίδευσης:

   • Η δημιουργία ενός επιστημονικού δικτύου επαγγελματιών που εφαρμόζουν την ομαδικο-αναλυτική προσέγγιση σε ευρύτερα κοινωνικά πεδία, ικανό να διευρύνει και να εμβαθύνει τη γνώση για τις ομάδες, τους οργανισμούς και τα κοινωνικά φαινόμενα.
   • Η ευαισθητοποίηση και στήριξη των επαγγελματιών (διοίκηση επιχειρήσεων και υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, θεραπευτικών δομών, κοινοτήτων, οργανισμών κοινωνικής πρόνοιας κ.α.) σε θέματα δυναμικής των ομάδων και η προώθηση ανάλογης κουλτούρας.

Στόχοι:
Οι απόφοιτοι της εκπαίδευσης είναι ικανοί:

    • να παρατηρούν και να ερμηνεύουν ατομικές και συλλογικές συμπεριφορές, ομαδικά και οργανωσιακά φαινόμενα με ψυχοδυναμικό και ομαδικο-αναλυτικό τρόπο,
    • να συντονίζουν ομάδες ελευθέρως ρέουσας συζήτησης ομαδικο-αναλυτικού τύπου σε πλαίσια φορέων ή οργανισμών,
    • να συντονίζουν σε ανάλογα πλαίσια μία μορφή τουλάχιστον ομάδας με αντικείμενο (ζωγραφική, ψυχόδραμα, μουσική, κλπ),
    • να χρησιμοποιούν τις παρατηρήσεις τους και τις παρεμβάσεις τους για να διευκολύνουν τη διοίκηση / λειτουργία φορέων και οργανισμών,
    • να τηρούν τη δεοντολογία των ομαδικο-αναλυτικών παρεμβάσεων.

 

Οι κύριες θεματικές ενότητες
   • Ομάδα: εισαγωγή και γενικές έννοιες
   • Ομαδική Ανάλυση
   • Ομάδες με αντικείμενο
   • Θεραπευτικές κοινότητες και Οργανισμοί υγείας
   • Η ψυχοδυναμική προσέγγιση στους οργανισμούς
   • Ηγεσία
   • Μεγάλες ομάδες και κοινωνικά φαινόμενα

Συντονιστής της Παιδείας Συμβούλων Ομάδων και Οργανισμών: Αποστόλης Αγγελόπουλος, Ψυχολόγος, Ομαδικός Αναλυτής