Η Γ.Σ. της HOPE in GA αποτελεί το υπέρτατο όργανο του Οργανισμού. Συγκαλείται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 του αριθμού των εταίρων. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα 10 ιδρυτικά μέλη της HOPE in GA και τα 4 επιστημονικά μέλη. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στη Γ.Σ. αφορούν:

  • ορισμό και έλεγχο πεπραγμένων της διοικητικής επιτροπής
  • έλεγχο εσόδων – εξόδων
  • είσοδο νέων μελών με πλειοψηφία 3/4
  • ανακήρυξη επίτιμων, τακτικών και αντεπιστελλόντων μελών
  • αλλαγή καταστατικού