Η Βιβλιογραφία αυτή προτείνεται από της Επιστημονική Επιτροπή της HOPEinGA στους Εκπαιδευόμενους της Παιδείας Συμβούλων Ομάδων και Οργανισμών.

• Ομάδα: εισαγωγή και γενικές έννοιες
Βασική βιβλιογραφία
Blanchet A. & Trognon A. (1997) Ψυχολογία ομάδων. Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές των ομαδικών μοντέλων. Αθήνα: Σαββάλας
Morgan H. & Thomas K. (2004) Μια ψυχοδυναμική οπτική για τις ομαδικές διεργασίες. Στο: Wetherell M. (επιμ.) Ταυτότητες, ομάδες και κοινωνική ζητήματα. Αθήνα: Μεταίχμιο
Ringer T.M. (2004) Group action. The dynamics of groups in therapeutic, educational and corporate settings. London: Jessica Kingsley Publishers
Navridis Κ. (2005) Ψυχολογία των ομάδων. Κλινική ψυχοδυναμική προσέγγιση. Αθήνα: Παπαζήσης
Yalom I. (2006) Η θεωρία και η πρακτική της ομαδικής θεραπείας. Αθήνα: Άγρα

Συμπληρωματική βιβλιογραφία
Anzieu D. (1984) The group and the unconscious. London: Routledge & Kegan Paul
Fraher A.L. (2004) A history of group study and psychodynamic organizations. London: Free Associations Books
Kaes R. (2004) Les theories psychanalytiques du groupe. Greek edition Athens: Daidalos 2008.
Neri C. (1998) Group. London: Jessica Kingsley Publishers
Oakley C. (ed.) (1999) What is a group? A new look at theory in practice. London: Rebus Press
Pines M. (ed.) (2000) Bion and group psychotherapy. London: Jessica Kingsley Publishers
Pines M. and Lipgar R. (eds) (2001) Building on Bion. London: Jessica Kingsley Publishers
Spector E. (ed.) (2001) On Freud’s «Group psychology and the analysis of the ego». London: The Analytic Press

• Ομαδική Ανάλυση
Βασική βιβλιογραφία
Behr H. & hearst L. (2005) Group-analytic psychotherapy. A meeting of minds. London: Whur Publishers
Foulkes S.H. & Anthony E.J. (1990) Group Psychotherapy: The Psychoanalytic Approach. London: Karnac

Συμπληρωματική βιβλιογραφία
Foulkes S.H. (1990) Selected papers. Psychoanalysis and group analysis. London: Karnac
Neri C. (1998) Group. London: Jessica Kingsley Publishers
Oakley C. (ed.) (1999) What is a group? A new look at theory in practice. London: Rebus Press
Pines M. (ed.) (2000) The evolution of Group Analysis. London: Jessica Kingsley Publishers

• Θεραπευτικές κοινότητες και Οργανισμοί υγείας
Βασική βιβλιογραφία
Campling P. & Haigh R. (eds.) (2002) Therapeutic communities. Past, present and future. London: Jessica Kingsley Publishers
Hinselwood R.D. & Manning N. (eds.) (1979) Therapeutic communities: reflections and progress. London: Routledge & Kegan Paul
Obholzer A. and Roberts V. (eds.), (1994) The Unconscious at Work. Individual and organizational stress in the human services. Routledge: London
Πουλόπουλος Χ. (2005) Εξαρτήσεις. Οι θεραπευτικές κοινότητες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Συμπληρωματική βιβλιογραφία
Campling P., Davies S. & Farguharson G. (eds.) (2004) From toxic institutions to therapeutic environments. Residential settings in mental health services. London: Gaskell
Hinselwood R.D. (1987) What happens in groups. Psychoanalysis, the individual and the community. London: Free Associations Books
Hinselwood R.D. & Chiesa M. (eds.) (2004) Organizations, anxieties and defences. Towards a psychoanalytic social psychology. London: Whur Publishers
Hinshelwood R.D., Skogstad W. (eds.) (2000) Observing Organizations. London: Routledge
Rapoport R.N. (1960) Community as doctor. New perspectives on a therapeutic community. London: Tavistock Publications

• Η ψυχοδυναμική προσέγγιση στους οργανισμούς
Βασική βιβλιογραφία
Gould, L., Stapley L. F. & Stein M. (eds.) (2001). The system psychodynamics of organizations. New York: Karnac
French R. & Vince R. (2002) Group Relations, Management, and Organization. Oxford: Oxford University Press
Hirschhorn L. & Barnett C.K. (eds.), (1993) The psychodynamics of organizations. Philadelphia: Temple University Press
Huffington C., Armstrong D., Halton W., Hoyle L. & Pooley J. (eds.) (2004) Working below the surface. The emotional life of contemporary organizations. London: Karnac
Kernberg O. (1998). Ideology, Conflict, and Leadership in Groups and Organizations. New Haven, CT: Yale University Press
Kets de Vries, M. (2003) Leaders, Fools & Impostors. Essays on the psychology of leadership. NY: Universe inc
Klein E.B., Gabelnick F. and Herr P. (eds.) (1998) The Pshychodynamics of Leadership. Madison, CT: Psychosocial Press
Obholzer A. and Roberts V. (eds.), (1994) The Unconscious at Work. Individual and organizational stress in the human services. London: Routledge

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

Gould, L. J., Stapley, L. F. and Stein M. (eds.), (2004) Experiential learning in organizations: Applications of the Tavistock group relations approach. London: Karnac
Καντάς Α. (1998) Οργανωτική – Βιομηχανική ψυχολογία. Τόμοι Α, Β, Γ. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
Kets de Vries, M. & Miller, D. (1984) The Neurotic Organization. San Francisco: Jossey-Bass
Kets de Vries, M. (1991) Organizations on the Couch. San Francisco: Jossey-Bass
Klein, E.B., Gabelnick, F. and Herr, P. (Eds.). (2000). Dynamic consultation in a changing workplace. Madison, CT: Psychosocial Press
Stapley L.F. (2006) Individuals, groups and organizations beneath the surface. London: Karnac

• Ομάδες με αντικείμενο
Βασική βιβλιογραφία
Mc Neilly G. (2006) Group Analytic Art Therapy. London: Jessica Kingsley Publications
Waller D. (2001) Ομαδική διαντιδραστική art therapy. Η χρησιμότητά της στην εκπαίδευση και τη θεραπεία. Θεσσαλονίκη: University Studio Press

Συμπληρωματική βιβλιογραφία
Dalley T. et al (1998) Θεραπεία μέσω τέχνης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
Jennings S. (2005) Εισαγωγή στη δραματοθεραπεία. Θεραπευτικό θέατρο. Ο μίτος της Αριάδνης. Αθήνα: Σαββάλας
Karp M., Holmes K. & Bradshaw Tauvon K. (2002) Το ψυχόδραμα. Θεωρία και Πρακτική. Θεσσαλονίκη: University Studio Press
Schott – Billman F. (1998) Όταν ο χορός θεραπεύει. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

• Μεγάλες ομάδες και κοινωνικά φαινόμενα
Βασική βιβλιογραφία
De Mare P., Piper R. & Thompson S. (1991). Koinonia: From hate, through dialogue to culture in the large group, London: Karnac.
Hopper E.  (2003) The Social Unconscious: Selected Papers. London: Jessica Kingsley Pubications.
Schneider S. & Weinberg H. (eds.) (2003). The Large Group Revisited: The Herd, Primal Horde, Crowds and Masses. London: Jessica Kingsley Publishers

Συμπληρωματική βιβλιογραφία
Brown D. & Zinkin L. (eds.) (2000) The psyche and the social world. London: Jessica Kingsley Pubications
Kreeger L. (ed.) (1975) The Large Group: Dynamics & Therapy. London: Constable.
Lawrence, G. (1993) ‘Signals of transcendence in large groups as systems’, Group 17(4): 254-266
Pines M. (ed.) (2000) Bion and group psychotherapy. London: Jessica Kingsley Publishers
Pines M. and Lipgar R. (eds) (2001) Building on Bion. London: Jessica Kingsley Publishers