Η Βιβλιογραφία αυτή προτείνεται από την Επιστημονική Επιτροπή της HOPEinGA
στους Εκπαιδευόμενους της Παιδείας των Ομαδικών Αναλυτών
 1. Agazarian, Y. & Peters, R. (1981) The Visible and Invisible Group. Two Perspectives on Group Psychotherapy and Group Process, London: Routledge
 2. Anthony, E.J. & Chiland, C. (1988) The Child in his Family. Child Raising and Identity Formation under Stress, NY: Wiley.
 3. **Anzieu, D. (1984) The Group and the Unconscious, London: Routledge.
 4. Ashbach, C. & Schermer, V.C. (1987) Object Relations. The Self and the Group: A Conceptual Paradigm, London: Karnac Books.
 5. Bellak, L. & Siegel, H. (1983) Handbook of Intensive Brief and Emergency Psychotherapy. Larchmont, New York: CPS Inc.
 6. **Bion, W.R. (1961) Experiences in Groups, London: Tavistock.
 7. **Blanck, G. & Blanck R. (1974) Ego Psychology: Theory and Practice, NY:Columbia Univ.Press
 8. **Blanck, G. & Blanck R. (1979) Ego Psychology II: Psychoanalytic Developmental Psychology, New York: Columbia University Press.
 9. Bloch, S. (1982) What is Psychotherapy? Oxford: Oxford Univ.Press.
 10. * Bloch, S. & Crouch, E. (1985) Therapeutic Factors in Group Psychotherapy, New York: Oxford University Press
 11. Bloch, S. (1986) An Introduction to the Psychotherapies, Oxford: Oxford University Press.
 12. **Brenner, C. (1974) Elementary Textbook of Psychoanalysis, Rev. ed. Karnac (26/10/95)
 13. Budman, S.H. & Gurman, A.S. (1988) Theory and Practice of Brief Therapy, NY:Guilford Press
 14. Casement, P. (2002) Learning from our Mistakes. Beyond Dogma in Psychoanalysis and Psychotherapy. Brunner-Routledge.
 15. Cox, M. (1978) Coding the Therapeutic Process: Emblems of Encounter, Oxford: Pegamon Press.
 16. Cox, M. (1995) Structuring the Therapeutic Process, Karnak Books
 17. Cox, M. & Theilgaard, A. (1987) Mutative Metaphors in Psychotherapy, London: Tavistock Pub
 18. Cramer-Azima, F.J. & Richmond, L.H. (1989) Adolescent Group Psychotherapy, London: Karnac Books
 19. Davanloo, H. (1980) Short-Term Dynamic Psychotherapy, New York: Aronson.
 20. **Davis, M. & Wallbridge, D. (1981) Boundary and Space: An Introduction to the Work of D.W. Winnicott, London: Karnac Books.
 21. * De Maré P. (1972) Perspectives in Group Psychotherapy. A Theoretical Background, New York: Science House.
 22. **De Maré P. (1991) Koinonia: From Hate through Dialogue to Culture in the Large Group, London: Karnac Books.
 23. Dies, R.R. & Mackenzie, K.R. (1983) Advances in Group Psychotherapy, New York: International University Press.
 24. * Durkin, H. (1966) The Group in Depth, NY: International University Press.
 25. **Fairbairn, W.R. (1978) Psychoanalytic Studies of the Personality, London: Routledge.
 26. Φαλάρας, Β. Ψυχαναλυτική Διαδικασία, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 27. Fancher, R. E. (1973) Psychoanalytic Psychology: The Development of Freud’s Thought, New York: Norton & Co. Inc.
 28. **Foulkes, S.H. (1949) Introduction to Group-Analytic Psychotherapy, London: William Heinemann.
 29. ** Foulkes, S. (1964) Therapeutic Group Analysis, London: Allen & Unwin.
 30. Foulkes, S. & Anthony, E. (1965) Group Psychotherapy: The Psychoanalytic Approach, London: repr. Karnac 1984.
 31. Foulkes, S.H. (1975) Group-Analytic Psychotherapy: Method and Principles, London: Karnac.
 32. **Foulkes, S.H. & Foulkes El. (1989) Selected Papers: Psychoanalysis and Group Analysis, London: Karnac Books.
 33. **Freud, S. (1921) Group Psychology and the Analysis of the Ego, Standard Edition.
 34. Gabriel, Y. (1983) Freud and Society, London: Routledge & Kegan Paul.
 35. Garfield, S.L. (1989) The Practice of Brief Psychotherapy, New York: Pergamon Press.
 36. Goldberg, C. (1991) On Being a Psychotherapist, New Jersey: Aronson.
 37. **Greenson, R.R. (1967) The Technique and Practice of Psychoanalysis, NY: Inter.Univ.Press.
 38. Grotjahn, M. (1977) The Art and Technique of Analytic Group Therapy, NY.:Jason Aronson Inc.
 39. Guntrip, H. (1968) Schizoid Phenomena. Object Relation and the Self, London:Hogarth Press.
 40. Guy, J.D. (1987) The Personal Life of the Psychotherapist, New York: Wiley & Sons.
 41. *Hall, C.S. & Lindzey, G. (1976) Theories of Personality, New York: Wiley & Sons.
 42. *Hartocollis, P. (1977) Borderline Personality Disorders, New York: Intern. Univ. Press.
 43. * Hinshelwood, R.D. & Manning, N. (1979). Therapeutic Communities, London: Routledge & Kegan Paul
 44. Jones, E. (1964) The Life and Work of Sigmund Freud, London: Penguin.
 45. * Jones, M. (1982) The Process of Change, London: Routledge & Kegan Paul.
 46. * Kadis, A.L., Krasner, J.D., Weiner, M.F., Winick, C. & Foulkes, S.H. (1963) A Practicum of Group Psychotherapy, New York: Harper & Row.
 47. Κέισμεντ, Π. (1989) Μαθαίνοντας από τον ασθενή. Μετ. Ελένη Τζελέπογλου, Αθήνα: Καστανιώτη.
 48. * Kennard, D. (1983) An Introduction to Therapeutic Communities, London: Routledge & Kegan Paul.
 49. **Kernberg, O. (1975) Borderline Conditions and Pathological Narcissism, New York: Aronson.
 50. Kernberg, O. (1976) Object Relations Theory and Clinical Psychoanalysis, NY: Aronson Inc.
 51. **Kernberg, O. (1984) Severe Personality Disorders: Psychotherapeutic Strategies, New Haven and London: Yale University.
 52. Kohut, H. (1971) The Analysis of the Self. A Systematic Approach to the Psychoanalytic Treatment of Narcissistic Personality Disorders, New York: Int. Univ. Press
 53. * Kohut, H. (1977) The Restoration of the Self, NY: International Universities Press.
 54. * Kreeger, L. (1975) The Large Group: Dynamics & Therapy, London: Constable.
 55. * Kutter, P. (1976) Basic Aspects of Psychoanalytic Group Therapy, London: Routledge.
 56. **Laplanche, J. & Pontalis, J.B. (1988) The Language of Psychoanalysis, Trans. Donald Nicholson_Smith, NY: Norton, 1973
 57. *Lear, T.E. (1984) Spheres of Group Analysis, London: Group Analytic Society.
 58. Mackenzie, K.R. (1990) Introduction to Time – Limited Group Psychotherapy, Washington: American Psychiatric Press Inc.
 59. Malan, D.H. (1963) A Study of Brief Psychotherapy, NY: Plenum Pub Corp.
 60. *Malan, D.H. (1976) The Frontier of Psychotherapy, NY: Plenum Publ Corp.
 61. *Mann, J. (1973) Time – Limited Psychotherapy, Cambridge, Mass: Harvard Univ. Press.
 62. Mann, J. & Goldman, R. (1982) A Case-Book in Time–Limited Psychotherapy, NY:McGraw-Hill.
 63. *Manning, N. (1989) The Therapeutic Community Movement: Charisma and Routinization, London, NY: Routledge.
 64. Nitsun, M. (1996) The Anti-Group: Destructive Forces in the Group and Their Creative Potential (International Library of Group Psychotherapy and Group Process), London and New York: Routledge.
 65. Nitsun, M. (2006) The Group as an Object of Desire. Exploring Sexuality in Group Therapy. London and New York: Routledge.
 66. *Pines, M. & Rafaelsen, L. (1982) The Individual and the Group, NY: Plenum Press
 67. **Pines, M. (1983) The Evolution of Group Analysis, London: Routledge, Kegan Paul.
 68. Pinney, E. L. & Slipp, S. (1982) Glossary of Group and Family Therapy, NY: Brunner/Mazel.
 69. Roazen, P. (1976) Freud and his Followers, New York: A.A. Knopf.
 70. Rosenbaum, M. (1983) Handbook of Short-Term Therapy Groups, NY:Jason Aronson Publ.
 71. Rush, A.J. (1982) Short-Term Psychotherapies for Depression, NY: John Wiley & Sons.
 72. **Rycroft, C. (1968) A Critical Dictionary of Psychoanalysis, New York: Basic Books.
 73. *Sandler, J., Dare, C. & Holder, A. (1971) The Patient and the Analyst: The Basis of the Psychoanalytic Process, New York: IUP.
 74. **Segal, H. (1973) Introduction to the Work of Melanie Klein, London: Hogarth Press.
 75. *Shaffer, J.B.P. & Galinsky, M.D. (1974) Models of Group Therapy and Sensitivity Training, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc.
 76. *Sifneos, P. (1979) Short-Term Dynamic Psychotherapy: Evaluation and Technique, New York & London: Plenum.
 77. **Skynner, A.C.R. (1976) One Flesh Separate Persons: Principles of Family and Marital Psychotherapy, London: Constable.
 78. *Skynner, A.C.R. & Cleese, J. (1983) Families and How to Survive Them, London: Methuen.
 79. *Skynner, A.C.R. (1989) Institutes and How to Survive Them, London: Routledge.
 80. *Skynner, A.C.R. & Schlapobersky J. (1990) Explorations with Families: Group Analysis and Family Therapy, London, NY: Routledge.
 81. *Slavson, S.R. (1970) An Introduction to Group Therapy, New York: Commonwealth fund.
 82.  Storr, A. (1979) The Art of Psychotherapy, London: Secker & Warborg and Heinemann Medical Books.
 83. Strupp, H.H. & Binder, J.L. (1986) Psychotherapy in a New Key. A guide to Time-Limited Dynamic Psychotherapy, New York: Guilford.
 84. Tuttman, S. (1991) Psychoanalytic Group Theory and Therapy, Madison, Conn: Int. Univ.Press
 85. * Vinogradov, S. & Yalom, I.D. (1989) A Concise Guide to Group Psychotherapy, Washington DC: American Psychiatric Press.
 86. **Winnicott, D.W. (1971) Playing and Reality, Penguin Books.
 87. **Winnicott, D.W. (1980) Το Παιδί, το Παιχνίδι και η Πραγματικότητα, Μετ. Γ. Κωστόπουλος.
 88. **Yalom, I.D. (1985) The Theory and Practice of Group Psychotherapy, New York: Basic Books.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ :
Group Analysis
International Journal of Group Psychotherapy
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Τα βιβλία και περιοδικά που σημειώνονται με αστερίσκο θεωρούνται περισσότερο σημαντικά. Πολλά απ’ αυτά θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια της Εκπαίδευσης ως βιβλία μελέτης ή βιβλία αναφοράς.
Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
 
 1. Bion, W. R. (1962) Learning from Experience London: William Heinemann. [Reprinted London: Karnac Books,].
 2. Brown, D. & Zinkin, L. (1994) The Psyche and the Social World: Developments in Group-Analytic Theory, London/New York: Routledge
 3. Frankel, B. (2002) Existential issues in group Psychotherapy, International Journal of Group Psychotherapy, 52(2):    215-232.
 4. Foulkes, S.H. (1939) Review of The Pharmacological Shock Treatment of Schizophrenia, Int. J. Psychoanal., 20:97-    99.
 5. Foulkes, S.H. (1941) Remarks on chapter Helen Keller’s book: «The world I Live In».., Psychoanal. Rev., 28:512-519.
 6. Foulkes, S.H. (1942) Review of Ueber den Prozess der Zivilsation, vol. 2., Int. J. Psychoanal., 23:94-95.
 7. Foulkes, S.H. (1943) The idea of change of sex in women. Int. J. Psychoanal., 24:53-56.
 8. Foulkes, S. (1944) Psycho-Analysis and Crime. Cambridge:Eng. Studies in Criminal Sci.
 9. Foulkes, S.H. (1946) On group analysis. Int. J. Psychoanal., 27:46-51.
 10. Foulkes, S.H. (1946) Principles and practice of group therapy. Bull. Menninger Clin., 10:85-89.
 11. Foulkes, S. (1950) Review of Psycho-Analysis., Int. J. Psychoanal., 31:294-294.
 12. Foulkes, S. (1951) Review of Applied Psychoanalysis. Selected Objectives of Psychotherapy. Int. J. Psychoanal., 32:252-252.
 13. Foulkes, S. (1952) Review of Childhood and Society. Int. J. Psychoanal., 33:497-499.
 14. Foulkes, S. (1954) Group analytic observation; indicator for psychoanalysis.., Int. J. Psychoanal., 35:263-266.
 15. Foulkes, S. (1955) Review of Group Psychotherapy. Studies of Methodology of Research and Therapy. Int. J.    Psychoanal., 36:359-359.
 16. Foulkes, S. (1955) Review of Maternal Dependency and Schizophrenia. A Group Analytic Study. Mothers and      Daughters in a Therapeutic Group. Int. J. Psychoanal., 36:358-358.
 17. Foulkes, S.R. (1957) Review of Principles of Psychoanalysis:Their Application to the Neuroses., Int. J. Psychoanal.,    38:121-121.
 18. Foulkes, S.H. (1957) Review of The Fields of Group Psychotherapy., Int. J. Psychoanal., 38:290-291
 19. Hinshelwood, R. (1984). Review of The Evolution of Group Analysis., Int. Rev. Psychoanal., 11:501-502.
 20. Hinshelwood R. (1985) Projective identification, alienation and society, Group-Analysis 18: 241-251.
 21. Hinshelwood R. (1985) Anti-therapeutic forms of cohesiveness in groups. International Journal of Therapeutic      Communites 6: 133-152.
 22. Hinshelwood R. (1987) What Happens in Groups, London: Free Association Books
 23. Hinshelwood R. (1989) Dictionary of Kleinian Thought, London: Free Association Books
 24. Hinshelwood R. (2000) Alienation: social relations and therapeutic relations. Psychoanalytic Studies 2: 21-30.
 25. Hinshelwood R. (2000) How Foulkesian was Bion? Group Analysis 32: 469-488.
 26. Hopper, E. (2001) Difficult patients in group analysis: the personification of (ba) I:A/M. Group, 25, 139–171.      [CrossRef]
 27. Hopper, E. (2003) The Social Unconscious: Selected Papers. London: Jessica Kingsley.
 28. Hopper, E. (2003) The Fourth Basic Assumption in the Unconscious Life of Groups and Group-like Social Systems:      Incohesion: Aggregation/Massification of (ba) I:A/M. London: Jessica Kingsley
 29. Kernberg, O. (1995). Love relations. Normality and pathology., New Haven, CT:Yale Univ. Press
 30. Kernberg, O. (1999). Psychoanalysis,psychoanalytic psychotherapy & supportive psychotherapy.., Int. J.      Psychoanal., 80:1075-1092
 31. Mitchell A.S. & Black J.M. (1995) Freud and Beyod. A History of Modern Psychoanalytic Thought., New York:     BasicBooks, http://www.harpercollins.com.
 32. Neri, C. (1998) Group, London: Jessica Kingsley Pub.
 33. Nitsun, M. (1996) The Anti-Group: Destructive Forces in the Group and Their Creative Potential (International Library    of Group Psychotherapy and Group Process), London and New York: Routledge
 34. Nitsun, M. (2000) The future of the group, International Journal of Group Psychotherapy, 50(4): 455-472.
 35. Ogden, T. (1982). Projective Identification and Psychotherapeutic Technique., New York: Jason Aronson; London: Karnac, 1992.
 36. Pines, M., ed. (1985). Bion and Group Psychotherapy, London/Boston: Routledge & Kegan Paul
 37. Pines, M. & Schermer, V. L (eds), (1994) Ring of Fire: Primitive Affects and Object Relations in Group      Psychotherapy: Routledge.
 38. Roberts, J. & Pines, M. (eds.) (1991) The Practice of Group Analysis, New York: Tavistock/Routledge
 39. Rutan, S.J. & Stone, N.W. (1993) Psychodynamic Group Psychotherapy, 2nd Ed.. N.Y.: Guilford Press.